×
Developmental Patterns of Fecal Bile Acids in Healthy Neonates and Children Company Profile Image

Developmental Patterns of Fecal Bile Acids in Healthy Neonates and Children

Jing-Jing Xiong, Hong-wei Hu, Chuan-Zhi Xu, Jian-Wen Yin, Mei Liu, Li-Zhi Zhang, Yong Duan and Yong-Kun Huang. Med Scie Monit. 2021 26;27: e.928214.