×

July 11, 2022

Gut microbial bile acid metabolite skews macrophage polarization and contributes to high-fat diet-induced colonic inflammation

Lingyu Wanga, Zizhen Gonga, , Xiuyuan Zhang,, Fangxinxing Zhua, Yuchen Liud , Chaozhi Jind , Xixi Dua, Congfeng Xu, Yingwei Chen, Wei Caia, Chunyan Tian, and Jin Wu, Gut Microbes. 2020 Nov 9;12(1):1-20. doi: 10.1080/19490976.2020.1819155.

Read article